Wie zijn wij

Bootsma Handelsonderneming, Horecakoeltechniek.nl is Distributeur van koelmeubelen Vriesmeubelen stekkerklaar

Door goede contacten met fabrieken en importeurs in binnen en buitenland zijn wij in staat u de laagste prijs aan te bieden op ons gehele assortiment.

De meer dan 3000 artikelen zijn allemaal op voorraad en leverbaar binnen 2 tot 4 werkdagen. In het enkele geval dat een artikel niet in Nederland voorradig is wordt dit duidelijk vooraf aangegeven. Hiervoor hanteren wij een leveringstermijn in overleg.

Bootsma VOF levert aan een groot scala van horeca (gerelateerde) bedrijven, zoals: restaurants, hotels, cafe’s, cateraars, ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, scholen, congres centra, installateurs, bakkerijen, slagerijen, supermarkten, etc.

Met 3000 artikelen is Bootsma Handelsonderneming één van de grootste en meest gerenommeerde leverancier van professionele keukenartikelen/keukenapparatuur in Nederland en belgié .

Bootsma Handelsonderneming  levert koelapparatuur / Vriesapparatuur tegen zeer scherpe prijzen dit kan oplopen tot 35 % minder , dan elders

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKELS BOOTSMA Handelsonderneming.


Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt voor door:

Bootsma Handelsonderneming
Kerkuil 25
9781RD Bedum

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83151486. BTW-nummer Bootsma Handelsonderneming :NL003782338B17

Bootsma Handelsonderneming middels mail te bereiken: [email protected]

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden.

1.2. Bestelprocedure
de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Goederen te bestellen.

1.3. Klant
de wederpartij van Bootsma Handelsonderneming met wie Bootsma Handelsonderneming een Overeenkomst aangaat.

1.4. Overeenkomst
overeenkomst waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Goederen.

1.5. Partijen
Bootsma Handelsonderneming en Klant gezamenlijk.

1.6. Bootsma Handelsonderneming
de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant in Overeenkomst.

1.7. Website
één van de websites van Bootsma Handelsonderneming, onder andere te vinden onder de URL’s: http://www.horecakoeltechniek.nl, http://www.horecakeukenapparatuur.nl, http://www.stuntwebwinkel.nl

1.8. Goederen
Goederen welke Bootsma op haar Website aanbiedt, welke goederen Klant kan bestellen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle online Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede online contacten en/of online (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze online (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De op de Website aangeboden goederen met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2. Bootsma Handelsonderneming garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Bootsma Handelsonderneming hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Bootsma Handelsonderneming er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Bootsma Handelsonderneming mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1. Daar Klant in de meeste gevallen handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de prijzen zoals genoemd op de Website exclusief BTW. Verder zijn de prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2. Bootsma Handelsonderneming is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3. Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen vooraf worden voldaan door middel van overboeking.

Artikel 5. Leveringstermijn

5.1. De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2. Bootsma Handelsonderneming zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3. Indien en voor zover Bootsma Handelsonderneming niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Goederen aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Bootsma Handelsonderneming webwinkel) heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Reclameren

6.1. Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Goederen niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Bootsma Handelsonderneming alwaarna Klant is gerechtigd de Goederen terug te sturen naar Bootsma Handelsonderneming mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Bootsma Handelsonderneming binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
b. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden gedownload van de Website, volledig is ingevuld;
c. de Goederen op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Bootsma HAndelsonderneming;
d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Bootsma Handelsonderneming het in ontvangst heeft genomen.

6.2. Indien na onderzoek van Bootsma Handelsonderneming blijkt dat de eigenschappen van de Goederen wel voldoen aan de Overeenkomst zal Bootsma Handelsonderneming met Klant in overleg treden.

6.3. Indien na onderzoek van Bootsma Handelsonderneming inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Goederen niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Goed, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 6.1 bedoeld. Mocht het vervangend Goed niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangend Goed ter waarde van het Goed welke niet bleek te beantwoorden, indien het uitgekozen Goed duurder is dan het Goed welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien het uitgekozen Goed goedkoper is dan het Goed welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van het Goed hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

6.4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Goed, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

6.5. Gedurende de periode als bedoeld in artikel 9.2 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend, als dat recht hem ingevolge artikel 9.1 toekomt. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 7. Garantie

Voor aangeschafte Goederen geldt geen andere garantie dan de desbetreffende fabrieksgarantie van 1 jaar.
Dit op de geleverde locatie.
Geleverde artikelen moeten na levering meteen door onze klant worden gecontroleerd op schade
eventuele schade dient binnen 24 uur worden gemeld

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens

8.1. Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Bootsma Handelsonderneming

8.2. Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Bootsma Handelsonderneming deze uitingen sturen.

8.3. De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Bootsma Handelsonderneming aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9. Klant niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf

9.1. Alleen indien Klant Goederen aanschaft als consument, althans niet in de hoedanigheid als beroepsoefenaar of als (vertegenwoordiger van een) onderneming, gelden de navolgende leden van dit artikel.

9.2. De Klant heeft het recht de geleverde Goederen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Bootsma Handelsonderneming mits:
a. de Goederen ordentelijk en met alle verpakkingsmaterialen in de originele verpakking zitten en niet gebruikt zijn;
b. de Goederen op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Bootsma Handelsonderneming;
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Bootsma Handelsonderneming het in ontvangst heeft genomen.

9.3. De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

9.4. In aanvulling op artikel 4.3 geldt dat Klant in overleg met Bootsma Handelsonderneming ook een op en andere wijze kan betalen. Bijvoorbeeld door betaling aan de postbezorger (onder rembours). Echter, Klant draagt de kosten daarvan en de eventuele financiële gevolgen voor het niet kunnen afleveren op opgegeven adres. Dit laatste indien en voor zover Klant geen gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht als hiervoor bedoeld.

9.5. De wettelijke garantie geldt naast de garantie als bedoeld in artikel Artikel 7. Geen garantie geldt voor hang- en sluitwerk. Voor dit laatste geldt dat Klant binnen 24 (vierentwintig) uur na ontvangst van de Goederen het hang- en sluitwerk dient te controleren en binnen die periode dient te reclameren als dit gebreken vertonen.

9.6. Klant heeft gedurende één (1) maand nadat Bootsma Handelsonderneming zich jegens Klant op artikel 10.3 heeft beroepen, het recht om te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 10. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

10.1. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Bootsma Handelsonderneming, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Bootsma Handelsonderneming zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

10.3. Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – uitsluitend voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement alwaar Bootsma Handelsonderneming gevestigd is.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1. Bootsma Handelsonderneming is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Bootsma Handelsonderneming inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

"U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. kosten voor retour van u thuis/bedrijf naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.
Retour kan alleen wanneer het artikel niet is gebruikt, en in originele verpakking.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2007 - 2024 Professionele koeling en vriezers | Horecakoeltechniek.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel